Związak zgody (subject verb agreement) kiedy w podmiocie mamy liczebnik nieokreślony ( np. dużo, kilkoro) Angielski z LOIP

Związek zgody pomiędzy podmiotem a orzeczeniem (subject verb agreement)

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, podmiot z orzeczeniem często występują w związku zgody, tzw. subject verb agreement. Polega to na tym, że wyraz określający (np. orzeczenie) dostosowuje swoją formę pod względem liczby do formy wyrazu określanego (np. podmiotu).

Przyjrzyjmy się przykładowi:

His car is red.

CAR – podmiot w liczbie pojedynczej
IS – orzeczenie w liczbie pojedynczej

Their cars are black.

CARS – podmiot w liczbie mnogiej
ARE – orzeczenie w liczbie mnogiej

LICZEBNIK NIEOKREŚLONY W PODMIOCIE

W języku polskim, czasownik pozostaje w zgodzie z liczebnikiem nieokreślonym (sygnalizującym liczbę w sposób ogólnikowy, np. kilkoro, wielu, dużo, mało, paru itp.) wchodzącym w skład podmiotu. W polszczyźnie, w takich zdaniach mamy czasownik w liczbie pojedynczej (a dokładniej, czasownik w 3 osobie l.poj. rodzaju nijakiego,np.: jest, było, oglądało itd.)

Dużo pieniędzy wydano na ten cel.
Dużo ludzi zginęło w czasie wojny.
Kilkoro dzieci oglądało ten program.

W języku angielskim czasownik pozostaje w zgodzie z rzeczownikiem, a nie z liczebnikiem nieokreślonym, stąd:

A lot of money was spent.
A lot of people were killed.

Rzeczownik niepoliczalny + czasownik w liczbie pojedynczej

Oto konstrukcje, w których mamy zgodę.  Rzeczownik niepoliczalny wraz z liczebnikiem nieokreślonym łączy się z czasownikiem w liczbie pojedynczej.

ANY OF
(jakakolwiek / każda)
Any help is appreciated.
Każda pomoc jest mile widziana.

NONE OF
(żadny)
None of the information was useful to me.
Żadna informacja nie była dla mnie przydatna.

THE MAJORITY OF
(większość)
The majority of research in this field has been carried out by the Russians.
Większość badań w tej dziedzinie została przeprowadzona przez Rosjan.

A LOT OF
(dużo)
A lot of money was spent on it.
Wydano na to dużo pieniędzy.

PLENTY OF
(mnóstwo)
Plenty of water was wasted.
Mnóstwo wody zostało zmarnowane.

ALL (OF)
(całe)
All of the cake has been eaten.
Całe ciasto zostało zjedzone.

SOME (OF)
(trochę)
Some of the money has been spent.
Trochę pieniędzy zostało wydane.

MOST (OF)
(większość)
Most of the research in this field has been carried out by the Russians.
Większość badań w tej dziedzinie została przeprowadzona przez Rosjan.

Związek zgody (subject verb agreement) konstrukcje z rzeczownikiem niepoliczalnym. Angielski z LOIP

Rzeczownik w liczbie mnogiej + czasownik w liczbie mnogiej

Oto konstrukcje, w których mamy zgodę.  Liczebnik nieokreślony użyty z rzeczownikiem w liczbie mnogiej występuje z czasownikiem w liczbie mnogiej.

A / THE MAJORITY OF / MOST (OF)
(większość)
The majority of workers are happy.
Większość pracowników jest zadowolona.

A NUMBER OF
(kilka)
A number of issues were discussed.
Omówiono szereg zagadnień.

A LOT OF
(wiele)
A lot of people were hurt.
Wielu ludzi zostało rannych.

PLENTY OF
(mnóstwo)
Plenty of people have access to the Internet.
Mnóstwo ludzi ma dostęp do Internetu.

ALL (OF)
(wszyscy)
All of the students have gone home.
Wszyscy uczniowie poszli do domu.

SOME (OF)
(niektórzy)
Some people love football.
Niektórzy ludzie uwielbiają piłkę nożną.

UWAGA!

THE NUMBER OF + czasownik w liczbie pojedynczej
(liczba)
The number of people is increasing.
Liczba osób rośnie.

Związek zgody ( subject verb agreement) Konstrukcje rzeczownika z liczebnikiem nieokreślonym. Angielski z LOIP

Rzeczownik w liczbie mnogiej,
ale czasownik w liczbie pojedynczej

W języku literackim (inaczej ogólnym, oficjalnym bądź standardowym) w poniższych konstrukcjach rzeczowniki w liczbie mnogiej wraz z zaimkami przymiotnymi (np. każdy, żaden, któryś) występują z czasownikami w liczbie pojedynczej. Podobnie jak w języku polskim.

ANY OF
(któryś / jakiś z)

Is any of the paintings for sale?
Czy któryś z tych obrazów jest na sprzedaż?

EACH OF
(każdy z dwóch i więcej)

Each of my parents is tall.
Każdy z moich rodziców jest wysoki.

EITHER OF
(któryś / jakiś z dwóch)

Has either of you got five pounds?
Czy któryś z was ma pięć funtów?

NEITHER OF
(żaden z dwóch)

Neither of them is right.
Żaden z nich nie ma racji.

NONE OF
(żaden z trzech i więcej)

None of us is able to do it.
Nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić.

W języku potocznym (inaczej nieoficjalnym) w powyższych konstrukcjach spotykamy się z czasownikiem w liczbie mnogiej. Aczkolwiek, na egzaminach warto stosować formy oficjalne / standardowe.

Związek zgody pomiędzy podmiotem a orzeczeniem (subject verb agreement) w konstrukcjach: any of, each of, either of, neither of, none of. Angielski z LOIP.

Sprawdź, kiedy stosujemy no, none i neither w znaczeniu “żaden” .