1. Co to są „Tablice gramatyczne„?

Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” to narzędzie, które pomoże nauczycielom, jak i rodzicom, szybko zweryfikować i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII).


Przechodzę do sklepu


2. Dla kogo są „Tablice gramatyczne„?

Jako rodzic ucznia na II etapie edukacyjnym (który właśnie ukończył klasę V) i jako nauczycielka, postanowiłam przygotować lekkie narzędzie, które pomoże mi błyskawicznie zweryfikować i usystematyzować wiedzę mojego syna, przed którym już niedługo egzamin ósmoklasisty. Dzięki tym tablicom uczeń może samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica systematycznie utrwalać zagadnienia gramatyczne obowiązujące na egzaminie.


Repetitio est mater studiorum.

Powtarzanie jest matką wszelkiej nauki.

3. Dlaczego „Tablice gramatyczne” przeznaczone są od klasy 4?

Gramatykę można poznawać przez reguły albo przez kontekst. Program wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego zakłada wprowadzanie zagadnień gramatycznych za pomocą krótkich opowiadań, piosenek, rymowanek, gier i zabaw, dzięki którym uczniowie sami odkrywają reguły (podejście indukcyjne). W klasie IV nauczyciel przeplata podejście indukcyjne z dedukcyjnym, przedstawiając uczniom reguły i pogłębiając ich wiedzę na temat gramatyki (terminologii, części mowy, rodzajów zdań itp.). Takie podejście pomaga uczniom zweryfikować swoje wnioski. Dzieci, które na drugim etapie edukacyjnym kontynuują naukę języka angielskiego, ukończyły trzyletni kurs językowy w klasach 1–3, gdzie poznały wiele struktur gramatycznych, które teraz przyjdzie im usystematyzować i utrwalić.


4. Jak pracować z „Tablicami gramatycznymi„?

Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” to seria atrakcyjnych kart, które można wydrukować lub wyświetlić na ekranie.

W skład każdego zestawu wchodzą tablice gramatyczne, jak i karty z ćwiczeniamico pozwala stworzyć pomoc dydaktyczną w formie dwustronnych kart pracy: karta z ćwiczeniem (awers) i zestawienie form (rewers).

Wszystkie karty z ćwiczeniami są interaktywne (fillable PDF). Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia, udostępniając swój ekran.5. Jakie zagadnienia opracowane zostały w „Tablicach gramatycznych„?

Podstawa programowa dla II etapu edukacyjnego (tj. dla klas IV-VIII) kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego opracowana została w nawiązaniu do poziomów biegłości. Uczeń kończący II etap edukacyjny (klasę VIII) powinien prezentować poziom biegłości A2+ (produkcja) / B1 (recepcja).

Oto spis zagadnień gramatycznych wymaganych w poszczególnych klasach II etapu edukacyjnego.

Zagadnienia oznaczone ✔️ opracowane zostały w „Tablicach gramatycznych dla uczniów szkoły podstawowej„.

Uczeń kończący klasę 4 powinien prezentować poziom A1 i poprawnie stosować następujące zagadnienia gramatyczne*:

CZASOWNIK
czasownik to be; ✔️
czasownik have got; ✔️
czasownik modalny can; ✔️
konstrukcje gerundialne love/like/hate + … ing;
czas teraźniejszy prosty simple present; ✔️
RZECZOWNIK
dopełniacz saksoński (’s);
ZAIMEK
zaimki wskazujące (this, that, these, those);
zaimki osobowe – forma podmiotu (I, you, he, she etc.);
PRZYMIOTNIK
przymiotniki dzierżawcze (my, your, his, her etc.);
PRZYSŁÓWEK
przysłówki częstotliwości;
PRZYIMEK
przyimki miejsca (in, on, under etc.);
przyimki czasu (in, on, at);
SKŁADNIA
zdania rozkazujące;
zdania z podmiotem it;
zdania z podmiotem there ✔️

Zagadnienia oznaczone ✔️ opracowane zostały w „Tablicach gramatycznych„.
Poznaj pakiet tablic dotyczący danego zagadnienia, klikając towarzyszący mu symbol ✔️.

* realizowane w „English Class A1” (podręcznik dla klasy IV)

OFERTA SPECJALNA – zestaw tablic dla klasy IV

Poznaj przykładowe karty z tego zestawu – 🆓 SAMPLE

Uczeń kończący klasę 5 powinien prezentować poziom A1+ i poprawnie stosować zagadnienia gramatyczne z klasy 4 oraz poniższej wymienione* :

CZASOWNIK
czas teraźniejszy ciągły present continuous (w odniesieniu do teraźniejszości); ✔️
czas przeszły prosty simple past (czasownik to be); ✔️
czas przeszły prosty simple past (czasowniki regularne i nieregularne); ✔️
konstrukcja be going to; ✔️
RZECZOWNIK
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; ✔️
liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych; ✔️
PRZEDIMEK
przedimek nieokreślony a/an; ✔️
ZAIMEK
określniki some, any, much, many, a lot of; ✔️
zaimek osobowy – forma dopełnienia (me, you, him itd.);
PRZYMIOTNIK
stopniowanie przymiotników (stopień wyższy i najwyższy); ✔️
SKŁADNIA
konstrukcja Let’s

Zagadnienia oznaczone ✔️ opracowane zostały w „Tablicach gramatycznych„. Kliknij i poznaj dany pakiet tablic.

* realizowane w „English Class A1+” (podręcznik dla klasy V)

OFERTA SPECJALNA – zestaw tablic dla klasy V

Poznaj przykładowe karty z tego zestawu – 🆓 SAMPLE

Uczeń kończący klasę 6 powinien prezentować poziom A2 i poprawnie stosować zagadnienia gramatyczne z klas 4 i 5 oraz poniższej wymienione*:

CZASOWNIK
czas present continuous (w odniesieniu do przyszłości); ✔️
czas przeszły ciągły past continuous; ✔️
czas present perfect simple (ever, never); ✔️
czas future simple;
czasownik modalny must / mustn’t;
czasownik modalny should;
czasownik modalny can i could;
czasownik have to; ✔️
imiesłów bierny (past participle) podstawowych czasowników;
czasowniki wyrażające czynności (dynamiczne) i stany (statyczne);
PRZYSŁÓWEK
konstrukcje too …, enough;
przysłówki częstotliwości never i ever i okolicznik just; ✔️
SKŁADNIA
zdania porównawcze as … as;
zdania podrzędnie złożone okolicznikowe czasu z when;
konstrukcje bezokolicznikowe z want to oraz would like to;
pytania o podmiot i dopełnienie.

Zagadnienia oznaczone ✔️ opracowane zostały w „Tablicach gramatycznych„. Kliknij i poznaj dany pakiet tablic.

* realizowane w „English Class A2” (podręcznik dla klasy VI)

Uczeń kończący klasę 7 powinien prezentować poziom A2+ (lub B1 dla ścieżki 2) i poprawnie stosować zagadnienia gramatyczne z klas 4, 5, 6 oraz poniższej wymienione:

A2+*

CZASOWNIK
czas Present Perfect; ✔️
różne konstrukcje służące do wyrażania przyszłości;
PRZYMIOTNIK
przymiotniki zakończone na -ing i -ed;
SKŁADNIA
konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne;
zdania podrzędnie złożone okolicznikowe warunku (typ 0 i I); ✔️
zdania przydawkowe definiujące.

* Materiał realizowany w „English Class A2+” (podręcznik dla klasy VII)

B1**

CZASOWNIK
czas Present Perfect z just / already / yet / for / since;
czasowniki modalne do wyrażania spekulacji: must, could, might / may, can’t;
czasowniki modalne do wyrażania nakazów, zakazów, rad: must, have to, ought to, should;
czasownik make i do;
PRZYMIOTNIK
przedrostki negatywne przed przymiotnikami;
ZAIMEK
określenia ilości some, any, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots of;
SKŁADNIA
zdania podrzędnie złożone okolicznikowe czasu (when, as soon as);
zdania podrzędnie złożone okolicznikowe warunku (typ II); ✔️
zdania w stronie biernej w czasach simple; ✔️
konstrukcja have / get something done

* Materiał realizowany w „English Class B1” (podręcznik dla klasy VII z intensywnym angielskim)

Uczeń kończący klasę 8 powinien prezentować poziom B1 (lub B1+ dla ścieżki 2) i poprawnie stosować zagadnienia gramatyczne z klas 4, 5, 6, 7 oraz poniższej wymienione:

B1*

CZASOWNIK
czas Present Perfect z just / already / yet / for / since;
czasowniki modalne do wyrażania spekulacji: must, could, might / may, can’t;
czasowniki modalne do wyrażania nakazów, zakazów, rad: must, have to, ought to, should;
czasownik make i do;
PRZYMIOTNIK
przedrostki negatywne przed przymiotnikami;
ZAIMEK
określenia ilości some, any, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots of;
SKŁADNIA
zdania podrzędnie złożone okolicznikowe czasu (when, as soon as);
zdania podrzędnie złożone okolicznikowe warunku (typ II); ✔️
zdania w stronie biernej w czasach simple; ✔️
konstrukcja have / get something done;

* materiał realizowany w „English Class B1” (podręcznik dla klasy VIII)

B1+**

CZASOWNIK
czas Past Perfect;
czas Present Perfect Continuous;
czas Future Continuous;
konstrukcja used to;
czasowniki modalne wyrażające umiejętności: can, could, be able to, manage to;
PRZYMIOTNIK
kolejność przymiotników w zdaniu;
SKŁADNIA
pytania rozłączne;
pytania bezpośrednie i pośrednie;
zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące;
zdania podrzędnie złożone warunku (typ II i III);
zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell i ask

** materiał realizowany w „English Class B1+” (podręcznik dla klasy VIII z intensywnym angielskim)

Przechodzę do sklepu