Sprawdź, czy poprawnie stosujesz angielskie odpowiedniki polskiego przyimka OPRÓCZ, tj. apart from, except (for) i besides. EFL Angielski z Loip.

OPRÓCZ: apart from, besides & except (for)

Przyimek OPRÓCZ ma kilka angielskich odpowiedników, m.in. apart from, besides & except (for). 
Przyimek ten w języku polskim ma „dwojakie” znaczenie:
–  wyłącza z zakresu odniesienia zdania element, którego nazwa użyta jest po tym przyimku, np. Zwiedzili cały pałac oprócz ostatniego piętra;
włącza do zakresu odniesienia zdania element, którego nazwa użyta jest po tym przyimku, np. Oprócz niego byli tam i inni.

OPRÓCZ (nie wyłączając kogoś lub czegoś)

Tutaj angielskimi odpowiednikami są APART FROM i BESIDES .

Apart from / Besides his earnings as a football coach, he also has a chain of sports shops.
(Oprócz zarobków trenera piłki nożnej, ma również sieć sklepów sportowych).

The fried rice was covered in too much oil and apart from / besides that it was quite salty.
(Smażony ryż był pokryty zbyt dużą ilością oleju i, oprócz tego, był dość słony.)

Parents can find something interesting for their kids on the web apart from / besides games and fun.
(Oprócz gier i zabawy rodzice mogą znaleźć coś interesującego dla swoich dzieci w Internecie.)

OPRÓCZ (wyłączając kogoś lub coś)

Tutaj odpowiednikami są APART FROM i EXCEPT (FOR).

You can have any of the cakes apart from / except (for*) this one.
(Możesz zjeść którekolwiek z ciast oprócz tego jednego).

He’s nice to everyone apart from / except (for*) me.
(Jest miły dla wszystkich oprócz mnie).

The office is open every day apart from / except (for*) Sundays.
(Biuro jest otwarte codziennie oprócz niedziel).

*  tutaj for jest opcjonalne

EXCEPT FOR vs EXCEPT

Except for stosujemy na początku zdania. Tutaj musi być „for”.
Except for a man walking his dog, the park was empty.
(Z wyjątkiem mężczyzny wyprowadzającego swojego psa, park był pusty).

Except stosujemy przed spójnikiem (np. except when / except if / except that itp.), przed przyimkiem ( np. except in Poland) oraz przed czasownikiem Tutaj nie ma „for”.

You have to attend, except if you’re ill.
(Musisz wziąć udział, chyba że jesteś chory.)

EXCEPT (FOR)

Czasami dopuszczalne jest pominięcie słówka FOR w konstrukcjach z rzeczownikiem. Zasada pozwalająca opuścić tę cząstkę jest jednak dość skomplikowana, dlatego zachęcam dorzucić FOR w tego typu strukturach i stosować except for + rzeczownik / zaimek

The office is open every day except for Sundays.
(Biuro jest otwarte codziennie oprócz niedziel).

PODSUMOWANIE:

 

Sprawdź, czy poprawnie stosujesz except. Dowiedz się, kiedy używamy except for, a kiedy except (bez "for"). EFL Angielski z LOIP.

Doskonalisz angielski? Poczytaj więcej o wyrazach kłopotliwych .