Wyrazy kłopotliwe: occasion i opportunity, intensive i intense, older i elder i inne. Sprawdź, czy stosujesz je poprawnie. EFL Angielski z LOIP.

Wyrazy kłopotliwe (occasion vs. opportunity; intensive vs. intense etc.)

Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na wyrazy kłopotliwe.
Oto pary, którym się przyjrzymy:
– occasion vs. opportunity
– intensive vs. intense
– older vs. elder
– sick vs. ill

OKAZJA

OCCASION – uroczyste wydarzenie
I’m saving this bottle of champagne for a special occasion.
(Oszczędzam tę butelkę szampana na specjalną okazję).

OCCASION – sytuacja, okoliczność
I’ve seen Jana with them on several occasions.
(Kilka razy widziałem z nimi Jana).

OPPORTUNITY – wyjątkowa sytuacja sprzyjająca czemuś, szansa
Do not waste this opportunity (this occasion).
(Nie zmarnuj tej okazji).

Sprawdź, kiedy "okazja" to occasion, a kiedy opportunity. Więcej wyrazów kłopotliwych na www.loip.pl Angielski z LOIP.

INTENSYWNY

INTENSIVE – dynamiczny, o wzmożonej aktywności
He took an intensive course to improve his French.
(Wziął intensywny kurs, aby poprawić swój francuski).
Kilka kolokacji:
– intensive training (intensywny trening),
– intensive work (intensywna praca),
– intensive development (intensywny rozwój).

INTENSE – mocny, silny, o dużym natężeniu
He felt intense pain in his back.
(Poczuł intensywny ból w plecach).
Kilka kolokacji:
– intense colour (intensywny kolor),
– intense pain (intensywny ból),
– intense competition (silna konkurencja),
– intense interest (wielkie zainteresowanie).

Sprawdź, kiedy "intensywny" to intensive, a kiedy intense. Więcej o wyrazach kłopotliwych na www.loip.pl Angielski z LOIP.

STARSZY

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, „starszy” to nie tylko przymiotnik w stopniu wyższym stosowany w porównaniach. Określeniem „starszy” często zastępujemy słowo „stary”. Zamiast „starzy ludzie” powiemy „starsi ludzie”. W tym przypadku, angielskim odpowiednikiem jest przymiotnik ELDERLY (np. elderly people).

Natomiast „starszy”, czyli przymiotnik „stary” w stopniu wyższym stosowany w porównaniach ma 2 angielskie odpowiedniki : older i elder.

OLDER

(z rzeczownikiem)
My older / elder brother is a doctor.
(Mój starszy brat jest lekarzem).

(w porównaniach)
My brother is older than me.
(Mój brat jest starszy ode mnie).

ELDER
(z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej)
My  elder brother is a doctor.
(Mój starszy brat jest lekarzem).

UWAGA:
elder = starszy z 2 porównywanych osób
My elder brother
(Mój starszy brat i mam tylko 1 starszego brata).
My elder son
(= Mój starszy syn i mam tylko 2 synów).

Sprawdź, kiedy "starszy" to older, a kiedy elder. Poznaj więcej wyrazów kłopotliwych. EFL Angielski z LOIP.

CHORY

SICK
(z rzeczownikiem)
Nurses look after sick people.
(Pielęgniarki opiekują się chorymi ludźmi).

SICK PAY – zasiłek chorobowy
SICK LEAVE – urlop chorobowy
SICK NOTE – zwolnienie lekarskie

ILL & SICK
(bez rzeczownika)
They look sick. (Am.E)
They look ill. (Br.E)
(Oni wyglądają na chorych).

Sprawdź, kiedy "chory" to sick, a kiedy ill. Więcej wyrazów kłopotliwych na www.loip.pl Angielski z LOIP.

Materiał do tego wpisu zaczerpnięty został po części z „Practical English Usage” M. Swan.

Oto kolejny wpis poświęcony wyrazom kłopotliwym. Tym razem przysłówki (np. hard i hardy)