Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem ROBIĆ. Do czy MAKE? A może jeszcze inny czasownik? LOIP Angielski online.

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem ROBIĆ

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich kolokacji z czasownikiem robić / wykonywać. W angielskich tłumaczeniach tych zwrotów, znajdziemy czasownik do (np. robić interesy – do business), make (np. robić miejsce – make room) oraz inne (np. robić komuś nadzieję – raise somebody’s hopes). Poznasz kilka wskazówek, dzięki którym łatwiej będzie Ci zapamiętać omawiane zwroty.

ROBIĆ = DO

(18 zwrotów)

Zaczniemy od polskich zwrotów z czasownikiem robić, których angielskie odpowiedniki mają czasownik do.

Wskazówka 1: DO stosujemy w zwrotach, w których wykonywana jest czynność, proces, zadanie lub praca.

1. robić / wykonywać prace domowe – do housework
I don’t like doing housework.
(Nie lubię robić prac domowych).

2. robić pranie – do the laundry
She did the laundry and hung it out to dry.
(Zrobiła pranie i powiesiła je, aby wyschło).

3. robić zakupy – do the shopping
I thought you wanted to do some shopping.
(Myślałem, że chcesz zrobić jakieś zakupy).

4. robić porządki – do the cleaning
How often do you do the cleaning?
(Jak często robisz porządki?)

5. robić / wykonywać obowiązki – do one’s duties
I always do my duties first.
(Zawsze najpierw robię swoje obowiązki).

6. robić zadanie domowe – do one’s homework
Have you done your homework?
(Zrobiłeś swoje zadanie domowe?)

7. robić zadanie / ćwiczenie / projekt – do a task / an exercise / a project
Do Exercises 1 and 2 on page 33 for homework.
(Zrób ćwiczenia 1 i 2 na stronie 33 jako zadanie domowe).

8. robić kurs / szkolenie (jako kursant) – do a course* (Br.E) / do training
She’s doing a one-year photography course.
(Ona robi roczny kurs fotografii).

* take a course (Am.E.)

9. robić dobrą robotę – do a good job*
Whoever did the plastering did a good job.
(Ktokolwiek zrobił te gładzie tynkowe, wykonał świetną robotę).

* UWAGA: make a good job of something
Whoever did the plastering made a good job of it.
Ktokolwiek zrobił te gładzie, zrobił to dobrze.

10. robić interesy – do business
We will never do business with this company again.
(Nigdy więcej nie będziemy robić interesów z tą firmą).

Wskazówka 2: DO stosujemy mówiąc o zabiegach piękności.

11. robić (sobie / komuś) makijaż – do one’s makeup
I’ll just do my makeup.
(Tylko zrobię sobie makijaż).

12. robić (sobie / komuś) paznokcie – do one’s nails
I need to do my nails.
(Muszę zrobić sobie paznokcie).

13. robić (sobie / komuś) włosy – do one’s hair
She’s upstairs doing her hair.
(Robi sobie włosy na górze).

Wskazówka 3: DO stosujemy w zwrotach, w których mamy zaimek
coś, nic, wszystko itp.

14. robić coś / cokolwiek – do something / do anything
Can you do something about that noise?
(Czy możesz coś zrobić z tym hałasem?)

15. robić wszystko – do everything
We shall do everything necessary to find the murderer.
(Zrobimy wszystko, aby znaleźć mordercę).

16. nic nie robić – do nothing
I couldn’t just stand by and do nothing.
(Nie mogłem po prostu stać i nic nie robić).

17. robić wszystko, co w czyjejś mocy – do one’s best
As long as you do your best, we’ll be happy.
(O ile zrobisz wszystko, co w twojej mocy, będziemy szczęśliwi).

18. robić wszystko, co do kogoś należy / robić swoje – do one’s bit / one’s part
I’ve done my bit.
(Zrobiłem swoje).

PODSUMOWANIE (robić = do)

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem ROBIĆ. Do czy MAKE? A może jeszcze inny czasownik? LOIP Angielski online.

ODTWÓRZ NAGRANIE

ROBIĆ = make

(17 zwrotów)

Kolejna grupa zwrotów z robić, to te, których angielskie odpowiedniki mają czasownik make. Wiele z tych fraz spotkamy w potocznej polszczyźnie. Przykładem może być zwrot zrobić film, czyli nakręcić.

Wskazówka 4: MAKE stosujemy w zwrotach, w których coś produkujemy (tworzymy produkt przy użyciu składników).

1. robić śniadanie, kawę – make breakfast, make coffee
Mum always makes breakfast.
(Mama zawsze robi śniadanie).

2. zrobić bałagan – make a mess
You can make cookies if you promise not to make a mess in the kitchen.
(Możesz zrobić ciasteczka, jeśli obiecasz nie robić bałaganu w kuchni).

3. zrobić (nakręcić) film – make a film (Br.E) / a movie (Am.E) / a video
The film producer decided to make a movie about Vienna.
(Producent filmu postanowił zrobić film o Wiedniu).

Wskazówka 5: Zwrotów z MAKE warto jednak nauczyć się na pamięć.

4. zrobić listę – make a list
Make a list of all the things you need.
(Zrób listę wszystkich rzeczy, które potrzebujesz).

5. robić notatki – make notes lub take notes (pl)
I read the first chapter and made notes.
(Przeczytałem pierwszy rozdział i zrobiłem notatki).

6. robić plany (planować) – make plans
Mary has been busy making plans for her wedding.
(Mary była zajęta planowaniem ślubu).

ORAZ
zrobić (przygotować) plan – make a plan
‘Leave it to me — I’ll make a plan.
(„Zostaw to mnie – zrobię plan”.)

7. zrobić (dokonać) rezerwację  – make a booking
Your travel agent will make the booking for you.
(Twoje biuro podróży zrobi tę rezerwację za ciebie).

8. zrobić (dokonać) płatność – make a payment
He makes monthly payments into his ex-wife’s bank account.
(Robi comiesięczne płatności na konto bankowe byłej żony).

9. robić (zarabiać) pieniądze – make money
He was beginning to make money at last.
(Zaczął wreszcie robić pieniądze).

10. robić postęp/y – make progress (U)
It is sometimes difficult to make progress.
(Czasami trudno jest zrobić postęp).

11. zrobić (popełnić) błąd – make a mistake / make an error
I made a mistake – it should say £230, not £320.
(Popełniłem błąd – powinno być napisane 230 funtów, a nie 320 funtów).

12. zrobić wyjątek – make an exception
I’ll make an exception in this case.
(W tym przypadku zrobię wyjątek).

13. zrobić miejsce – make room
I’m trying to make room for a vegetable garden in the backyard.
(Próbuję zrobić miejsce na ogród warzywny na podwórku).

14. zrobić minę – make a face
Here’s a funny photo of Joe making a face.
(Oto śmieszne zdjęcie Joe robiącego minę).

15. zrobić sobie z czegoś żarty – make a joke of something
My mother always makes a joke of everything.
(Moja matka zawsze robi sobie z wszystkiego żarty).

16. robić aferę z … / dużo hałasu o .. – make a fuss about …
I don’t know why you’re making a fuss about it.
(Nie wiem, dlaczego robisz z tego aferę).

17. robić hałas (hałasować) – make a noise
Try not to make a noise when you go upstairs.
(Postaraj się nie zrobić hałasu, kiedy będziesz szedł na górę).

PODSUMOWANIE (robić = make)

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem ROBIĆ.  Do czy MAKE? A może jeszcze inny czasownik? LOIP Angielski online.

ODTWÓRZ NAGRANIE

ROBIĆ = czasownik inny niż DO i MAKE

(10 zwrotów)

W ostatniej grupie znajdziemy angielskie odpowiedniki polskich zwrotów z czasownikiem robić, w których nie występuje do ani make.

1. robić zdjęcie – take a picture / a photo
Could you take a picture of us, please?
(Czy mógłbyś zrobić nam zdjęcie?)

2. robić pierwszy krok – take the first step *
I’ve taken the first step on the managerial ladder.
(Zrobiłem pierwszy krok na drabinie menedżerskiej).

* ale make the first move – zrobić / wykonać pierwszy ruch

3. robić sobie przerwę – take a break
After two hours, she took a break.
(Po dwóch godzinach zrobiła sobie przerwę).

4. robić komuś szkolenie – give somebody training (U)*
Tomorrow I will give you adequate training in fire safety precautions.
(Jutro zrobię ci odpowiednie szkolenie w zakresie środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego).

* training jest rzeczownikiem niepoliczalnym (U) (a training / trainings)

5. robić komuś wstyd – show somebody up
I wish you wouldn’t show me up in front of my parents by getting so drunk.
(Wolałabym, żebyś nie robił mi wstydu przed moimi rodzicami, upijając się tak bardzo).

6. nie robić komuś kłopotu – not cause somebody any trouble
I didn’t mean to cause you any trouble.
(Nie chciałem robić ci kłopotu).

7. robić komuś nadzieję – raise somebody’s hopes
I don’t want to raise your hopes too much.
(Nie chcę robić ci za dużo nadziei).

8. robić kogoś w konia / na szaro – pull a fast one on somebody
(oszukać kogoś, wykorzystując jego naiwność)
You paid too much – I think he pulled a fast one on you.
(Zapłaciłeś za dużo – myślę, że zrobił cię na szaro).

9. robić się (ciemno, zimno) – get dark, cold etc.
It soon got dark.
(Wkrótce zrobiło się ciemno).

10. robić się na bóstwo – doll yourself up
(malować się, czesać i ubierać starannie, żeby wyglądać pięknie)
I’m not going to doll myself up just to go shopping.
(Nie będę się robić na bóstwo idąc tylko po zakupy).

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem ROBIĆ. Do czy MAKE? A może jeszcze inny czasownik? LOIP Angielski online.

ODTWÓRZ NAGRANIE

Materiał do tego artykułu został opracowany przy użyciu następujących źródeł:
Longman Dictionary of Contemporary English Online
Cambridge Dictionary Online
Wielki słownik języka polskiego online

Doskonalisz słownictwo? Sprawdź, czy znasz angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem dać.