20 kolokacji ze słowem "ręka". Sprawdź, które już znasz.

Angielskie odpowiedniki 20 polskich kolokacji z rzeczownikiem RĘKA

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowem ręka. Warto zwrócić szczególną uwagę na te tłumaczenia, w których zamiast hand jest inne słowo.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

12 zwrotów z rzeczownikiem RĘKA

1. coś ma ręce i nogi – make sense
(coś jest sensowne, przemyślane i dobrze poukładane)
Everything he said made sense.
(Wszystko, co powiedział, miało ręce i nogi).

2. ktoś ma pełne ręce roboty – have one’s hands full
(ktoś ma bardzo dużo pracy)
I’d love to help but I’ve got my hands full organizing the school play.
(Bardzo chciałbym pomóc, ale mam pełne ręce roboty, organizując szkolne przedstawienie).

3. być kogoś prawą ręką – be somebody’s right hand
(być najbardziej zaufanym pomocnikiem, bardzo potrzebnym do sprawnego działania)
The accountant is the manager’s right hand.
(Księgowy jest prawą ręką menedżera).

4. być w dobrych rękach (rzadziej w pewnych rękach) – be in good hands lub be in safe hands
(u osoby zaufanej, która z wielką uwagą o coś zadba)
You’ll be in good hands with him – he’s a terrific lawyer.
(Z nim będziesz w dobrych rękach – jest wspaniałym prawnikiem).

5. wpaść w niepowołane ręce – fall into the wrong hands
(dostać się w ręce osoby do czegoś nieupoważnionej)
I wouldn’t want these files to fall into the wrong hands.
(Nie chciałbym, żeby te pliki wpadły w niepowołane ręce).

6. mieć dwie lewe ręce – be all fingers and thumbs (Br.E.) lub be all thumbs (Am.E.) (thumb /θʌm/ – kciuk)
(ktoś jest niezdarny i nie potrafi wykonywać danej pracy
I’m all thumbs when it comes to needlework.
(Mam dwie lewe ręce, jeśli chodzi o robótki ręczne).

7. patrzeć komuś na ręce – breathe down somebody’s neck
(kontrolować kogoś, podejrzewając, że postąpi nieuczciwie lub niezgodnie z oczekiwaniami)
It’s awful having a boss who breathes down your neck all the time.
(To okropne mieć szefa, który cały czas patrzy ci na ręce).

8. mieć związane ręce – somebody’s hands are tied
(ktoś nie ma możliwości działania, mimo że chciałby coś zrobić)
He’d like to raise his people’s salaries but his hands are tied.
(Chciałby podnieść swoim ludziom pensje, ale jego ręce są związane).

9. dać komuś wolną rękę – to give somebody a free hand
(umożliwić komuś swobodne działanie, bez czyjejś ingerencji lub kontroli)
The company’s given me a free hand to negotiate a deal.
(Firma dała mi wolną rękę do negocjacji umowy).

10. trzymać się za ręce – hold hands
We walked along holding hands.
(Szliśmy razem trzymając się za ręce).

11. trzymać rękę na pulsie – keep one’s finger on the pulse
(śledzić coś)
I much prefer to keep my finger on the pulse and know what’s going on.
(Wolę trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co się dzieje).

12. trzymać ręce z daleka od czegoś – keep one’s hands off something
Ręce precz (od ..) – Hands off (something / somebody)!
(wyrażenie żądania, aby czegoś nie dotykać lub przestać w coś ingerować)
‘Hey! Hands off my beer!’
(„Ręce precz od mojego piwa!”)

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 47 s)

PODSUMOWANIE

8 wyrażeń z rzeczownikiem RĘKA

(już wkrótce)

1. od ręki – right away
(natychmiast, bez konieczności oczekiwania)
I can pay you 4 000 right away, in cash.
(Mogę ci zapłacić od ręki 4 000, gotówką)
.

UWAGA ZWROT!
refuse sth / reject sth / dismiss sth out of hand – od ręki coś odrzucić

Aromatherapy was rejected out of hand by traditional doctors.
(Aromaterapia została odrzucona od ręki przez tradycyjnych lekarzy).

2. pod ręką – have sth handy lub to hand (Br.E.) lub at your fingertips
(blisko lub łatwo osiągalne)
Do you have a piece of paper handy?
(Czy masz pod ręką kartkę papieru?)

UWAGA ZWROT!
be on hand to do sth – być pod ręką, aby coś zrobić
Our staff will be on hand to help you.
(Nasz personel będzie pod ręką, aby Ci pomóc).

3. z ręki do ręki – from hand to hand
(przekazywać coś ręcznie od osoby do osoby)
The note went from hand to hand through the classroom, but the teacher snatched it.
(Notatka przechodziła od ręki do ręki przez klasę, ale nauczyciel ją przechwycił).

4. z ręką na sercu – honestly
(szczerze)
He can honestly say that she is happy now.
(Z ręką na sercu może powiedzieć, że teraz jest szczęśliwa).

5. na własną rękę – on my own
(samemu, bez pomocy lub współpracy innych osób lub instytucji)
Running a restaurant on your own is a huge responsibility.
(Prowadzenie restauracji na własną rękę to ogromna odpowiedzialność).

6. (informacje) z pierwszej ręki – (information) (straight) from the horse’s mouth
(uzyskane bezpośrednio u źródła)
This is not mere speculation; I have it from the horse’s mouth.
(To nie są zwykłe spekulacje; mam to z pierwszej ręki).

7. z pustymi rękami – empty-handed
(bez tego, co było oczekiwane)
He spent all morning looking for a suitable present, but came home empty-handed.
(Cały ranek spędził szukając odpowiedniego prezentu, ale wrócił do domu z pustymi rękami).

8. gołymi rękami – with one’s bare hands
(tylko za pomocą rąk, nie używając przy tym żadnych narzędzi)
He was capable of killing a man with his bare hands.
(Był w stanie zabić człowieka gołymi rękami).

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 18 s)

PODSUMOWANIE

Może jeszcze trochę kolokacji? Tutaj znajdziesz wyrażenia ze słowem oko.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu