Podstawowe typy zdań pytajnych w angielskim (questions)

Umiejętność tworzenia zdań pytajnych jest nieodzowna w komunikacji z drugą osobą. Zadajemy pytania, aby się czegoś dowiedzieć, uzyskać zgodę lub skierować na coś czyjąś uwagę. Dzisiaj przypomnę różnicę między pytaniem ogólnym a szczegółowym (w przypadku tych drugich wyróżniamy pytania o podmiot i pytania o dopełnienie) oraz między pytaniem bezpośrednim a pośrednim.

PYTANIA OGÓLNE vs. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

PYTANIA OGÓLNE = YES/NO QUESTIONS

W języku polskim pytania ogólne rozpoczynają się od słowa czy …, np.:

Czy pracujesz?

W odpowiedzi na pytanie ogólne zasadniczo usłyszymy Tak. lub Nie.

W języku angielskim pytania ogólne zwane są yes/no questions (wiadomo dlaczego). W języku angielskim nie mamy jednego czy. Tutaj odpowiednikami polskiego czy są operatory (auxiliaries), np. do, does, was, did, itd. Czy tworzymy poprzez ustawienie operatora przed podmiotem zdania.

operator + podmiot + czasownik

Do you work?
Yes, I do.
No, I don’t.

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE = WH-QUESTIONS

Zarówno w języku polskim, jak i angielskim, pytania szczegółowe rozpoczynają się od słówek pytajnych, np:

what (co lub jaki)
when (kiedy)
where (gdzie)
who (kto)
whom (kogo)
which (który)
whose (czyj)
why (dlaczego)
how (jak)

Where do you work?
(Gdzie ty pracujesz?)

W odpowiedzi nie otrzymamy krótkiego Tak. lub Nie.

PYTANIA O PODMIOT vs. PYTANIA O DOPEŁNIENIE

PYTANIA O PODMIOT = SUBJECT QUESTIONS
CO TO JEST PODMIOT?

Shakespeare napisał Hamleta.
Shakespeare = podmiot
Podmiotem jest często wykonawca czynności.

W języku polskim podmiot wyrażony jest mianownikiem (kto? co?), stąd pytania o podmiot będą miały te właśnie słówka pytające, tj. kto …? co …?

Shakespeare napisał Hamleta.
Kto napisał Hamleta?
Shakespeare.

Podobnie w angielskim:
Shakespeare wrote Hamlet.
Who wrote Hamlet?

Shakespeare.

Jak widzimy, w pytaniach o podmiot wystarczy zastąpić ów podmiot słowem pytającym.

DLACZEGO CZASAMI MAMY PROBLEM?

Otóż w języku polskim słówko pytające co? charakteryzuje nie tylko mianownik (kto? co?), ale również biernik (kogo? co?). Dlatego nieraz musimy zastanowić się, czy w danym kontekście pytamy o podmiot czy o dopełnienie.
Oto przykład zdania, w którym możemy zapytać o podmiot lub o dopełnienie, rozpoczynając oba pytania słówkiem Co …?

This ATM has a malfunction.
Ten bankomat (co?) ma awarię (co?).

PYTANIE O PODMIOT
(subject question)

This ATM has a malfunction.

What has a malfunction?
This ATM.

szyk taki jak w twierdzeniu,
tj. brak inwersji oraz brak operatora

PYTANIE O DOPEŁNIENIE
(object question)

This ATM has a malfunction.

What does this ATM have?
A malfunction.

szyk taki jak w pytaniu,
tj. inwersja z operatorem

PYTANIA BEZPOŚREDNIE vs. PYTANIA POŚREDNIE

PYTANIA BEZPOŚREDNIE = DIRECT QUESTIONS

Na początek spójrzmy na przykłady pytań bezpośrednich (direct questions), w których mamy szyk pytający i znaki zapytania, np.:

Do you work?
(Czy pracujesz?)
– pytanie ogólne
When do you work?

(Kiedy pracujesz?)
– pytanie szczegółowe

PYTANIA POŚREDNIE = INDIRECT QUESTIONS

Przed pytaniem możemy co nieco wtrącić. To może być zdanie pytajne, oznajmujące, rozkazujące, np.:
– Can you tell me …?
– I don’t know …
– Tell me …

Can you tell me if you work?
(Czy możesz mi powiedzieć, czy pracujesz?)
– ogólne pytanie pośrednie poprzedzone pytaniem
I don’t know if you work.
(Nie wiem, czy pracujesz).
– ogólne pytanie pośrednie poprzedzone przeczeniem
Tell me when you work.
(Powiedz mi, kiedy pracujesz).
– szczegółowe pytanie pośrednie poprzedzone rozkazem

Jeżeli nasze pytanie występuje po tego typu zwrotach, to traci ono swoją „bezpośredniość” i przyjmuje szyk zdania oznajmującego.

Może poczytasz jeszcze o przyimkach w pytaniach?