Kłopotliwe wyrazy z literą "y". Sprawdź, czy poprawnie je wymawiasz. LOIP angielski online.

Kłopotliwe wyrazy z -y i ich wymowa

Pułapki w wymowie to cykl wpisów poświęcony wyrazom często błędnie wymawianym. Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na poprawną wymowę wyrazów, w których mamy literę „y”. Sprawdź, czy poprawnie wymawiasz poniżej omawiane słowa.

y = [aɪ], czyli „aj”

Oto zestaw słów, w których litera „y” to dwugłoska / dyftong [], którego wymowa zbliżona jest do polskiego /aj/.

hygienic [haɪˈdʒiːnɪk] – higieniczny
hybrid [ˈhaɪbrɪd] – hybrydowy
hyphen [ˈhaɪfən] – łącznik
hyper- [ˈhaɪpə] – przedrostek oznaczający „więcej”, „bardzo”, „super”
cyber- [saɪbə] –
przedrostek wskazujący związek z Internetem
xylophone [ˈzaɪləfəʊn] – cymbałki
asylum [əˈsaɪləm] – azyl

ODTWÓRZ NAGRANIE

y = [ɪ], czyli „y”

Oto zestaw słów, w których litera „y” to głoska [ɪ], której wymowa zbliżona jest do polskiego /y/.

hysteria [hɪˈstɪəriə] – histeria
hymn [hɪm] – hymn
hypnosis [hɪpˈnəʊsɪs]– hipnoza
hypocrite [ˈhɪpəkrɪt] – hipokryta
crystal [ˈkrɪstl] – kryształ
cynic [ˈsɪnɪk]– cynik
syrup [ˈsɪrəp] – syrop
pyramid [ˈpɪrəmɪd] – piramida

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz wymowę? Sprawdź, jakie inne wyrazy stanowią pułapki.